Doel van dit Privacy Statement
Middels dit Privacy Statement maken wij duidelijk welke persoonsgegevens wij over u verzamelen en wat wij met deze gegevens zullen doen. Dit statement is van toepassing op eenieder die zich volgens de op deze website en/of Facebookpagina uiteengezette procedures aanmeldt of heeft aangemeld voor een door UUMUN (al dan niet in samenwerking met derde partijen) georganiseerde activiteit of als toekomstig bestuurs- dan wel delegatielid van UUMUN.

Welke gegevens verwerken we?
UUMUN verwerkt de volgende gegevens:

  • Identificatie- en contactgegevens, zoals uw naam, achternaam, geboortedatum, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en curriculum vitae. Daarnaast kunnen wij vragen om uw eetvoorkeuren.
  • Gegevens ter onderbouwing van uw motivatie om deel te nemen aan een door UUMUN (al dan niet in samenwerking met derde partijen) georganiseerde activiteit of ter onderbouwing van uw interesse in het vervullen van een rol als toekomstig bestuurs- dan wel delegatielid van UUMUN.
  • Audiovisuele gegevens, zoals foto’s of geluidsopnames, verzameld tijdens een door UUMUN (al dan niet in samenwerking met derde partijen) georganiseerde activiteit of sollicitatieprocedure voor toekomstig bestuurs- dan wel delegatielid van UUMUN.
  • Uw reacties op en berichten over UUMUN op social media, zoals Facebook, Instagram en YouTube.

Wat doen we met persoonsgegevens?
UUMUN gebruikt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken door ons te contacteren op het volgende mailadres: president@uumun.nl . UUMUN verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Contact: UUMUN maakt gebruik van uw persoonsgegevens, voor zover relevant, om contact met u te kunnen opnemen, indien nodig ter verificatie van uw deelname aan een door UUMUN (al dan niet in samenwerking met derde partijen) georganiseerde activiteit of uw deelname aan een sollicitatieprocedure. Daarnaast kan UUMUN u vragen wat u van een bijgewoonde activiteit of sollicitatieprocedure vindt of vond, teneinde haar aanbod en selectieprocedures te verbeteren.Bovendien kan UUMUN uw persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen voor andere UUMUN gerelateerde activiteiten.
  • Selectie: UUMUN maakt gebruik van uw persoonsgegevens, voor zover deze inzichtelijk maken in hoeverre u voldoet aan de op deze website gepubliceerde selectiecriteria ter deelname aan een door UUMUN (al dan niet in samenwerking met derde partijen) georganiseerde activiteit of ter vervulling van een rol als toekomstig  bestuurs- dan wel delegatielid van UUMUN.
  • Interne en externe rapportages: UUMUN verwerkt uw gegevens om haar bestuur te helpen betere beslissingen te nemen over haar activiteiten en diensten.
  • Promotie: UUMUN maakt gebruik van audiovisueel materiaal, verzameld tijdens een door UUMUN (al dan niet in samenwerking met derde partijen) georganiseerde activiteit om promotiemateriaal te maken met betrekking tot UUMUN in het algemeen of deze activiteit in het bijzonder.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien wij deze niet meer nodig hebben voor een proces of activiteit. Eenmaal per jaar, aan het einde van een bestuursjaar, vindt een algemene opschoning van de door ons bewaarde gegevens plaats.

Met wie delen wij deze gegevens en waarom?
UUMUN kan, behoudens uw uitdrukkelijke toestemming, uw persoonlijke gegevens delen met overheidsinstanties en private (commerciële en niet commerciële) partijen, voor zover zij in samenspraak of samenwerking met deze partijen een activiteit organiseert en voor zover dat vanuit een ‘recruitment perspectief’ bedongen is met de laatstgenoemde. Op deze manier stelt UUMUN haar partners in staat om deelnemers te selecteren die zij, vanuit promotionele doeleinden, graag willen bereiken.

UUMUN zorgt ervoor dat deze derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werk (recruitmentactiviteiten in het bijzonder). Levering  van deze gegevens geschiedt via de elektronische weg. Het betreffende kantoor dat deze gegevens ontvangt is verantwoordelijk om deze informatie conform Europese wet-en regelgeving te verwerken. Ter waarborging van de bescherming van uw persoonsgegevens bedingt UUMUN contractueel dat haar partners voldoen aan de Europese wet- en regelgeving ten aanzien van gegevensbescherming. Wij delen geen informatie aan partijen buiten de Europese Unie.

Gebruik maken van uw rechten
Ten aanzien van uw aan UUMUN overgelegde persoonsgegevens geniet u privacyrechten. Zo heeft u het recht om uw persoonsgegevens te bekijken (en daarvan een kopie aan te vragen), aan te passen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen verwerking vanwege persoonlijke omstandigheden en deze verwerking laten beperken in bepaalde specifieke omstandigheden. Bovendien staat u in uw recht om UUMUN te verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks aan andere partijen over te dragen. Voornoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar president@uumun.nl.  Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij hebben gereageerd op uw bezwaren kunt u bij ons een klacht indienen door te mailen naar hetzelfde mailadres. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
UUMUN werkt volgens een vast beleidskader en hanteert minimumstandaarden om uw gegevens te beschermen. Zo worden uw gegevens opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving, welke in technische en organisatorische zin slechts toegankelijk is door de leden van het stichtingsbestuur. Van uw gegevens worden geen lokale kopieën gemaakt.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
UUMUN bewaart uw persoonsgegevens voor zover en zolang als dat de behartiging van de onder het kopje ‘Wat doen wij met uw persoonsgegevens?’ uiteengezette doeleinden ten goede komt, doch niet langer dan de eerstvolgende wisseling van het stichtingsbestuur.

Contact naar aanleiding van dit privacy statement
Indien u na het lezen van dit privacy statement nog vragen hebt omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar president@uumun.nl.